Passage Uitvaarten

Privacyverklaring

Algemene gegevens Passage uitvaarten

Contactpersoon: Sandra van der Pas
Telefoonnummer: 06 55303385
E-Mail: info@passageuitvaarten.nl
Website: www.passageuitvaarten.nl
KvK-nummer: 52555925
BTW-id: NL001761290B09

Passage uitvaarten bestaat sinds 2011 en is een eenmanszaak van Sandra van der Pas. Passage uitvaarten is gevestigd op Raiffeisenlaan 29, 3571 TB te Utrecht.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van Passage uitvaarten. Bij het afsluiten van de opdracht voor de uitvaart wordt deze privacy verklaring bijgevoegd. Mogelijk voert u voor overlijden een voorgesprek waarin de wensen rondom de uitvaart worden besproken. Voor deze wilsverklaring van wensen voor uw uitvaart is ook deze privacy verklaring van toepassing. Wanneer u de website van passage uitvaarten bezoekt, geeft u aan deze privacy verklaring te accepteren.

Vragen of klacht over gegevensverwerking?

Mocht u vragen hebben over het verzamelen van gegevens door Passage uitvaarten, of gebruik te willen maken van één van uw rechten volgens wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens, bel 06 55303385 of mail info@passageuitvaarten.nl, of stuur een brief naar Raiffeisenlaan 29, 3571 TB Utrecht. Om te kunnen antwoorden ontvangen wij graag u naam, emailadres dan wel postadres. Indien gewenst kunt u ook uw telefoonnummer geven. In elk geval binnen vier weken ontvangt u een reactie.

Niet tevreden met de afwikkeling? U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind u hierover nog meer gedetailleerde informatie.

Verzameling persoonsgegevens

Passage uitvaarten verzamelt in vier categorieën de volgende persoonlijke gegevens:

  • Voor- en achter naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (NAW gegevens) van de overledene dan wel de klant welke zijn of haar wensen wil vastleggen in een wilsverklaring tijdens een voorgesprek.
    Daarnaast worden, mogelijk, aanvullende gegevens verzameld:
    Geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, NAW gegevens partner, naam en voornaam ouders, geboortedatum ouders, naam en voornamen kind(eren), levensovertuiging, uitvaartverzekering.
  • NAW gegevens van de opdrachtgever van de uitvaart: geboortedatum, geboorteplaats, bankrekeningnummer (incidenteel), kopie ID (incidenteel).

(bijvoorbeeld voor verzoek tot uitkering verzekeringspolis bij verzekeraar)

  • NAW gegevens van betrokken naasten en hun relatie tot de overledene om in de voorbereiding naar de uitvaart met hen over de voorbereiding en de afspraken te kunnen communiceren.
  • Gegevens betreffende uw bezoek en het betreffende apparaat wanneer u mijn website bezoekt zoals een IP adres- in geval van Google Analytics.

Doeleinden en grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Passage uitvaarten verzamelt uw persoonsgegevens om zorgvuldig haar diensten te kunnen uitvoeren, om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen, voor relatiebeheer, marketing en business development activiteiten zoals uitnodiging voor bijeenkomsten en andere communicatie die voor u van belang zijn en voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website van passage uitvaarten en/of om de website te analyseren en te verbeteren – in geval van google Analytics. Passage uitvaarten verwerkt u gegevens om een opdracht uit te voeren, omdat u gegevens zelf aan Passage uitvaarten verstrekt, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of gerechtvaardigd belang.
Passage Uitvaarten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend die gegevens aan derden op basis van bovengenoemde doeleinden en grondslagen.

Nadere toelichting op gegevensverstrekking aan derden

Gegevens aan derden worden tijdens het verzorgen van een uitvaart alleen waar nodig en relevant verstrekt. Denk aan de gemeente voor de aangifte van overlijden maar ook aan de opdracht voor de crematie of begrafenis, opbaring, rouwkist, rouwvervoer, rouwdrukwerk, rouwadvertenties, uitvaartassistentie, uitvaart fotografie/video.

Derden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Passage uitvaarten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

Op het moment dat Sandra van der Pas niet in staat is zelf de uitvaart uit te voeren, worden de

gegevens aan diegenen versterkt die aangesteld zijn om het verzorgen van de uitvaart, over te nemen.

Termijn van bewaren

Voor facturen geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Inkomende en uitgaande facturen en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan, worden gedeeld met de boekhouder

Voor het uitvoeren van de uitvaart legt Passage uitvaarten digitaal en deels schriftelijk een dossier aan. In het uitvaartdossier worden onder meer de overeenkomst met de opdrachtgever, de financiën rondom de uitvaart, de opdrachten en afspraken met derden, draaiboeken, foto’s en video, programmaboekje, rouwkaart en advertentie, bewaard.

Het uitvaart dossier wordt volledig bewaard voor de duur van een jaar na overlijden ten behoeve van eventuele nazorg. Daarna worden opdrachtformulieren aan derden, bankgegevens, foto’s en video’s verwijderd tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven deze langer te bewaren met het doel omschreven. Overige gegevens waaronder de overeenkomst met de opdrachtgever, contactgegevens van de opdrachtgever en naasten, rouwkaarten, programmaboekje en draaiboeken worden bewaard voor latere referentie. Kopieën van ID’s en bankpassen worden meteen verwijderd wanneer het doel waarvoor ze gebruikt zijn, is bereikt.

Wanneer een voorgesprek heeft plaats gevonden wordt een verslag en/of de wilsverklaring hiervan schriftelijk en digitaal door Passage uitvaarten bewaard voor onbepaalde tijd. Doel van de wilsverklaring is voor overlijden wensen rondom de uitvaart vastleggen zodat de uitvaart in de wil van de overledene kan worden uitgevoerd.

 Cookies

Passage Uitvaarten maakt gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies op basis van anonieme gegevens. Via Google Analytics zorgt Passage uitvaarten ervoor dat haar website functioneert en kan worden geoptimaliseerd. Wanneer u op uw internetbrowser zich afmeldt voor cookies, worden de cookies niet meer opgeslagen. Wil u meer weten over het privacy beleid van Google Analytics ga naar www.google.com/analytics/terms/nl.html

Beveiliging

Sandra van der Pas zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@passageuitvaarten.nl

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op derden die door middel van links met de website van Passage uitvaarten zijn verbonden. Kijk op de desbetreffende websites naar de privacyverklaring van die website.

Passage uitvaarten behoud zich het recht voor deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina op de website www.passageuitvaarten.nl. U wordt aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacy verklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via de genoemde website.

Deze privacy verklaring  is het voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2019